Polisi Diogelu Data a Phreifatrwydd Abertawe PCF

Bydd Fforwm Gofalwyr Rhieni Abertawe (SPCF) yn cydymffurfio'n llawn â'r DU Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 (GDPR) a'r egwyddorion caeth sy'n nodi bod yn rhaid i'r wybodaeth honno fod:

 • Wedi'i brosesu'n deg, yn gyfreithlon ac mewn modd tryloyw mewn perthynas â gwrthrych y data.
 • Wedi'i gasglu at ddibenion penodol, eglur a chyfreithlon, ac heb ei brosesu ymhellach at ddibenion eraill sy'n anghydnaws â'r dibenion hyn. Ystyrir bod prosesu pellach at ddibenion archifo neu ddibenion ystadegol yn gydnaws â'r dibenion cychwynnol.
 • Digonol, perthnasol a chyfyngedig i'r hyn sy'n angenrheidiol mewn perthynas â'r pwrpas y mae data'n cael ei brosesu ar ei gyfer.
 • Yn gywir, a lle bo angen, yn gyfredol. Rhaid cymryd camau rhesymol i sicrhau bod data personol sy'n anghywir, gan ystyried y dibenion y maent yn cael eu prosesu, yn cael eu tynnu neu eu cywiro yn ddi-oed.
 • Wedi'i gadw ar ffurf sy'n caniatáu adnabod gwrthrych data am ddim hwy nag sy'n angenrheidiol, at y dibenion y mae'r data personol yn cael eu prosesu ar eu cyfer. Gellir storio data personol am gyfnodau hirach os bydd y data personol yn cael ei brosesu at ddibenion archifo yn unig, er budd ymchwil cyhoeddus, gwyddonol neu hanesyddol, yn amodol ar weithredu'r mesur technegol a sefydliadol priodol sy'n ofynnol gan GDPR er mwyn diogelu hawliau a rhyddid unigolion.
 • Wedi'i brosesu mewn ffordd sy'n sicrhau diogelwch priodol y data personol, gan gynnwys amddiffyniad rhag prosesu anghyfreithlon neu anawdurdodedig ac yn erbyn colled, dinistr neu ddifrod damweiniol, gan ddefnyddio mesurau technegol neu sefydliadol priodol.

Datganiad Preifatrwydd

 • Bydd Fforwm Gofalwyr Rhieni Abertawe (SPCF) yn cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel, p'un a yw'n cael ei storio ar ffurf papur neu'n electronig.
 • Ni fydd gwybodaeth a gedwir yn cael ei datgelu i unrhyw barti arall, oni bai bod ganddynt yr awdurdod i'w gweld neu fod ganddo ganiatâd penodol yr unigolyn y mae'n ymwneud ag ef.
 • Gall unrhyw berson ofyn i'w wybodaeth bersonol gael ei thynnu o'n cofnodion ar unrhyw adeg.
 • Gall unrhyw berson ofyn am gopi o wybodaeth a gedwir amdanynt gan SPCF ar unrhyw adeg.
 • Ni chaniateir e-bostio'r gronfa ddata aelodaeth o dan unrhyw amgylchiadau a bydd yn cael ei chadw ar system sydd â mynediad wedi'i amgryptio.
 • Dim ond aelodau a enwir o'r Tîm Arweinyddiaeth neu staff sy'n gweithio i SPCF all ddal y gronfa ddata aelodaeth.
 • Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn.