Llais a llwyfan ar lefel strategol, sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol

Rhoi Gwerth i’ch Llais Chi

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Mae ein Tîm Arweinwyr yn cwrdd bob mis i drafod y gwaith yr ydym wedi bod yn ei gyflawni, sydd fel rheol yn cynnwys llu o gyfarfodydd â gwasanaethau lleol megis addysg, gofal cymdeithasol ac iechyd. Yn y cyfarfodydd hyn rydym yn manteisio ar ein gwybodaeth a’n profiad ni o’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â gwybodaeth a phrofiad rhieni eraill, i sicrhau eu bod yn ffurfio rhan o’r penderfyniadau a wneir. Rydym yn ymwahanu’n is-grwpiau hefyd fel y gallwn ni weithio mewn nifer fwy o feysydd, gan gynnwys cynllunio digwyddiadau gyda golwg ar wneud ein proffil yn fwy amlwg yn yr ardal leol.

  • Rydym yn gwrando arnoch chi, i glywed barn rhieni a gofalwyr
  • Unwaith yr ydym wedi deall beth yw blaenoriaethau ein haelodau, rydm yn cynrychioli’r safbwyntiau hyn gerbron y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau
  • Mae gennym wefan lle rydym yn hysbysu am lwyddiannau a phroblemau, a byddwn yn integreiddio’r negeseuon hyn yn ein gwaith. Rydym yn cynnal nifer o arolygon bob blwyddyn hefyd, i gasglu tystiolaeth ynghylch y meysydd hynny a ysytyrir gan ein haelodau yn flaenoriaethau.
  • Darparwn ni adborth ar yr hyn yr ydym wedi’i ddweud a’r hyn yr ydym wedi’i glywed.

BETH NAD YDYM YN EI WNEUD

  • Nid ydym yn darparu gwasanaethau’n uniongyrchol i deuluoedd. Nid cynorthwyo rhieni’n uniongyrchol na darparu gwasanaethau ar eu cyfer yw ein prif bwrpas. A dweud y gwir, rydym yn credu mai gwrthdrawiad buddiannau fyddai hyn, gan mai siarad yn onest am effeithiolrwydd yr holl wasanaethau y mae teuluoedd yn eu defnyddio ac sydd eu hangen arnynt yw ein rôl. Petaem ninnau’n darparu’r gwasanaethau hyn, byddai hyn yn tanlinellu ein gallu i siarad yn feirniadol.
  • Nid grŵp cymorth mohonom.
  • Nid ydym yn eirioli o blaid achosion unigol. Nid ydym yn derbyn achosion unigol. Ond mae gennym ddiddordeb brwd mewn storïau unigol, oherwydd os dechreuwn ni glywed am deuluoedd sydd wedi cael profiadau tebyg mae hyn yn arwain yn aml at broblem fwy ar raddfa genedlaethol yn nes ymlaen. Trwy wrando ar dystiolaeth anecdotaidd rydym yn gallu canolbwyntio ar sefyllfaoedd ymhell cyn i’r ystadegau swyddogol ddatgelu problem.

CARECH CHI DDYSGU RHAGOR AMDANOM?

Os ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr(aig) i blentyn ag anghenion ychwanegol sy’n byw yn Abertawe, fe gewch chi fod yn aelod o’r fforwm. Cyn gynted ag yr ymunwch chi, fe ddechreuwch chi dderbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau ac am gyfleoedd i gymryd rhan, megis chwarae eich rhan mewn ymgynghoriadau a phrosiectau ymchwil.

Ni waeth i ba raddau y dewiswch chi gymryd rhan yn y Fforwm, fe fyddwch chi’n helpu i wneud gwahaniaeth yn y gwasanaethau sydd mor bwysig i’n plant ni. Ychwanegwch eich llais chi felly at ein holl leisiau ni. Mwyaf o bobl y byddwn ni’n eu cynrychioli, mwya’n y byd y bydd y penderfynwyr yn ein hardal yn gwrando arnom.