Llais a llwyfan ar lefel strategol, sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol

Rhoi Gwerth i’ch Llais Chi

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn eistedd ar weithgorau gyda'r Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd a Phartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg.

Rydym yn trefnu hyfforddiant i rieni sy'n ofalwyr.

Rydym yn gwrando ac yn bwydo llais rhiant-ofalwyr i mewn i wneud penderfyniadau. Yna rydyn ni'n rhoi adborth i rieni sy'n ofalwyr.

Mae ein Tîm Arwain yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud.

BETH NAD YDYM YN EI WNEUD

Nid ydym yn darparu gwasanaethau i deuluoedd yn uniongyrchol. 

Nid grŵp cymorth mohonom.

Nid ydym yn eirioli achosion unigol. Fodd bynnag, mae gennym ddiddordeb mawr mewn straeon unigol oherwydd trwy glywed am eich profiadau rydym yn gallu tynnu sylw at faterion.

FFORDD I GYMRYD RHAN

Nid oes angen i chi gofrestru ar ein rhestr bostio i gymryd rhan, ond trwy ddod yn aelod byddwch yn derbyn ein cylchlythyr rheolaidd ac yn cael gwybod am y gwaith rydym yn ei wneud, yr hyfforddiant a'r gweithdai yr ydym yn eu cynnal.

Gallech gymryd rhan trwy gwblhau un o’n harolygon neu arolygon barn, trwy gael mynediad i un o’r cyrsiau hyfforddi rydym yn eu cynnig, trwy ddod i grŵp ffocws, trwy rannu gyda ni eich profiadau o wasanaethau lleol, trwy weithio gyda ni ar brosiectau penodol.

Os ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr(aig) i blentyn ag anghenion ychwanegol sy’n byw yn Abertawe, fe gewch chi fod yn aelod o’r fforwm. Cyn gynted ag yr ymunwch chi, fe ddechreuwch chi dderbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau ac am gyfleoedd i gymryd rhan, megis chwarae eich rhan mewn ymgynghoriadau a phrosiectau ymchwil.

Ni waeth i ba raddau y dewiswch chi gymryd rhan yn y Fforwm, fe fyddwch chi’n helpu i wneud gwahaniaeth yn y gwasanaethau sydd mor bwysig i’n plant ni. Ychwanegwch eich llais chi felly at ein holl leisiau ni. Mwyaf o bobl y byddwn ni’n eu cynrychioli, mwya’n y byd y bydd y penderfynwyr yn ein hardal yn gwrando arnom.

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Abertawe - Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein bod wedi cael £2,737 oddi wrth Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru cynnal sesiynau 'bore coffi' galw heibio wythnosol mewn lleoliadau cymunedol amrywiol ar draws Abertawe. Mae hwn yn gyfle i rieni sy’n ofalwyr ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel a chefnogol, cwrdd â rhieni eraill sy’n ofalwyr, darganfod mwy am y gwasanaethau sydd ar gael a chwrdd ag ymarferwyr sy’n cynllunio a/neu’n darparu gwasanaethau.

Mae effaith pandemig Covid ar rieni-ofalwyr a'u teuluoedd wedi bod yn aruthrol, rydym wedi profi unigedd, colli gwasanaethau, blinder oherwydd diffyg gofal seibiant. Rydym bellach yn wynebu newidiadau i ddeddfwriaeth ar gyfer anghenion ychwanegol mewn addysg, rhestrau aros hir ar gyfer iechyd, newidiadau i wasanaethau dydd ac ar ben hynny bydd codiadau costau byw yn effeithio'n anghymesur ar ein bywydau. Trwy sesiynau galw heibio rheolaidd, diolch i Comic Relief, rydym yn gobeithio y bydd rhieni a gofalwyr yn ailddarganfod bod cymorth gan gymheiriaid yn ffordd o adennill hyder, gwydnwch yn dod yn llai ynysig, yn fwy gwybodus ac wedi'i rymuso ac i wella ein lles.

Gobeithiwn yn fawr y gallwch ymuno â ni yn ein sesiynau galw heibio ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. Chwiliwch am ddyddiadau, amseroedd a lleoliadau ar ein tudalen Facebook a’n grŵp.