Yn gweithio’n gyd-gynhyrchiol gyda’r Awdurdod Lleol at lunio gwasanaethau a gwella profiadau

Beth rydym wedi bod wrthi’n ei wneud

ADRODDIAD BLYNYDDOL I AELODAU 2021-22

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn dangos y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn ystod 2021-22

Cymerwch gip ar yr hyn yr oeddem yn ei wneud yn 2021-22

YR AROLWG FAWR SPCF

Fe wnaethom gynnal arolwg o rieni-ofalwyr ar draws Abertawe yn ystod 2021. Gallwch ddarllen canlyniadau'r arolwg isod.

Ein harolwg (2021)

AROLWG ASESU ANGHENION GOFALWYR

Cynhaliasom arolwg o fis Hydref tan fis Rhagfyr 2019 i gasglu’r wybodaeth sydd gan rieni-ofalwyr am Asesiadau o Anghenion Rhieni-Ofalwyr yn Abertawe a’u profiadau ohonynt. Cewch weld y canlyniadau a darllen copi llawn o’n hadroddiad ni drwy glicio isod:

Mae hawl gan bawb gael asesiad o’u hanghenion fel rhieni-ofalwyr os ymddengys bod arnynt angen gofal neu gymorth a chefnogaeth

sensory garden illustration

TRAWSNEWIDIAD YM MAES ANGHENION YCHWANEGOL

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag Adran Addysg yr Awdurdod Lleol a Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Phenaethiaid ar weithrediad y ddeddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.

Rydym am sicrhau bod anghenion rhieni-ofalwyr yn cael eu hystyried ar bob cam o’r broses o’i gweithredu, ac wedyn.

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd i gynorthwyo a chefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN)