Pwy ydym ni

KAREN BERRELL

Gan dynnu ar ei gwybodaeth a’i phrofiad o fagu chwech o blant â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol, mae Karen yn chwarae rhan weithgar mewn nifer o grwpiau dan arweiniad cymheiriaid yn y gymuned leol. Fe’i hysgogwyd gan ei dymuniad i gynorthwyo teuluoedd sy’n wynebu heriau tebyg i fod yn ymddiriedolwraig gyda Mudiad Awtistiaeth Abertawe, ac yn weinyddwraig i’r grŵp dan arweiniad cymheiriaid Joining The Dots.

Yn sgil ei phrofiad personol o gyrchu gwasanaethau, mae Karen wedi troi’n gyd-gynhyrchydd brwd gan weithio gyda Rhwydwaith Cyd-Gynhyrchu Abertawe ers 2017. Mae hi’n aelod o Grŵp Strategaeth Cyd-Gynhyrchu Anableddau Dysgu Abertawe ar gyfer gwasanaethau i oedolion, a hefyd o Grŵp Datblygu Bro Tawe dan arweiniad dinasyddion sy’n cyfrannu at ddylunio a darparu gwasanaethau ar gyfer oedolion ag anableddau. Mae Karen yn cymryd rhan ar raddfa ehangach yn fforwm y dinasyddion a fforwm y gwerthoedd cymdeithasol o fewn Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg.

Mae ymwybyddiaeth o werth ei phrofiad wedi rhoi i Karen yr hyder i ymgymryd â chyfleoedd newydd cyffrous. Yn ogystal â dod yn rhiant-lywodraethwraig yn ysgol ei phlant mae hi wedi dechrau gweithredu at lunio Comisiwn Gwirionedd cyntaf Cymru ar Dlodi yn Abertawe. A hithau mor frwd dros wella ansawdd bywydau pobl sydd angen cymorth, bu’n bleser gan Karen eistedd fel aelod o reithgor dinasyddion cyntaf Mesur y Mynydd gan gyfrannu y llynedd at lunio’r argymhellion i Lywodraeth Cymru. Arweiniodd hyn hi at dderbyn cyfle gwych i gyd-gadeirio Grŵp Cyfeirio cenedlaethol yr Arbenigwyr Astudio gyda golwg ar gyflawni gwerthusiad swyddogol o effeithiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru.

JODI FIRTH

Mae Jodi’n briod ac yn fam i blentyn ag ASD (anhwylderau yn y sbectrwm awtistig). Yn ogystal â bod yn rhiant-ofalwraig, mae Jodi wedi cael ei chyflogi ym maes gofal cartref, gan weithio ers tair blynedd gydag oedolion 18+ oed sy’n agored i niwed.

Cyn dechrau ar ei gwaith presennol, gwasanaethodd Jodi fel milwraig am 13 blynedd. Yn ystod ei gyrfa filwrol treuliodd gyfnodau yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Almaen. Wrth adael y lluoedd arfog, penderfynodd Jodi symud yn ôl i Abertawe i sicrhau sefydlogrwydd i’w mab dwy flwydd oed, tra bod ei gŵr yn dal i wasanaethu yn y fyddin. Bu dychwelyd at fywyd sifil yn frwydr iddi, ac yn anos fyth pan oedd Jodi’n ceisio sicrhau cymorth i’w mab nad oedd eto wedi cael diagnosis. Bu hyn yn agoriad llygaid iddi wrth iddi sylweddoli pa mor ddidrefn a dryslyd yw’r systemau y mae’n rhaid mynd atynt i gyrchu cymorth a chefnogaeth neu hyd yn oed chwilio am wybodaeth sylfaenol.

A hithau wedi cael anawsterau mawr ym meysydd llwybrau ASD, addysg a gwasanaethau iechyd meddwl i’w phlentyn, mae hi’n awyddus iawn i helpu i lunio gwasanaethau a fydd yn gweithio’n fwy effeithiol dros blant anabl a’u rhieni-ofalwyr.

ISHBEL HANSEN

Mae Ishbel yn Rhiant-Ofalwraig sengl i’w fab chwe blwydd oed a anwyd ag anghenion arbennig cymhleth. Hi yw ei eiriolwraig ers iddo gael ei eni, a hi sy’n cyd-drefnu ei ofynion o ran iechyd a llesiant gyda’r gwasanaethau iechyd ac addysg a’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae Ishbel yn credu’n daer na all neb fyth adnabod eich plentyn gystal â chi eich hun.

Hoffai Ishbel rannu peth o’i phrofiad a’i gwybodaeth â rhieni sy’n digalonni oherwydd yr holl rwystrau y mae’n rhaid iddynt eu hwynebu wrth geisio sicrhau’r gorau i’w plentyn. Mae ganddi gefndir ym myd busnes, ac yn ystod ei hamser fel cyfarwyddwraig cwmni arferai hi ddelio’n rheolaidd â’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Ei gobaith yw y gall ddefnyddio peth o’i phrofiad ymarferol er budd Fforwm Rhieni a Gofalwyr Abertawe a’i aelodau.

CHRIS LAW

Yn rhiant i ddau o blant wedi’u mabwysiadu, a chan y ddau ohonynt anghenion ychwanegol (ASD, ADHD, dyslecsia, dyscalcwlia, anhwylder lleferydd, alergeddau sy’n bygwth bywyd). Treuliodd Chris 30 mlynedd mewn swyddi uwch-reolaethol yn y sector cyhoeddus. Erbyn hyn mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i amser gyda’i deulu, gan rannu cyfrifoldebau rhieni-ofalwyr â’u gwraig. Mae Chris yn Llywodraethwr hefyd yn ysgol gynradd ei fab. Mae ganddo gyfoeth o sgiliau trefniadol i’w cyfrannu, ynghyd â phrofiad ym meysydd hwyluso, rheoli cydberthnasau, iechyd a diogelwch, parhad busnes, rheoli pobl a chyllid. Mae gan Chris ddiddordeb arbennig mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol, a mewn sicrhau bod plant ag anghenion (pa anghenion bynnag a fo ganddynt) yn derbyn cefnogaeth briodol. Mae Chris yn awyddus i helpu Fforwm Rhieni-Ofalwyr Abertawe i ddatblygu llais a gaiff ei glywed ac i weithio’n gyd-gynhyrchiol at wella gwasanaethau er lles pobl ifanc.

Hazel Lim

A chanddi radd MSc mewn Awtistiaeth ac Anhwylderau Cysylltiedig o Brifysgol Abertawe, mae Hazel yn gynrychiolydd hil ar Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA). Hi a drefnodd Gŵyl Awtistiaeth gyntaf Abertawe yn 2017. Mae ganddi ŵr ag Asperger’s a mab ag Asperger’s, a merch ag amhariad parhaol ar ei chlyw. Mae ei mab ieuengaf ar lwybr asesu awtistiaeth.

Mae Hazel yn arbenigydd amlieithog ar awtistiaeth, ac yn aelod hanfodol o dîm uwch-reolaethol Cymdeithas Tsieineaid Cymru, sefydliad elusennol ac iddo’r nod o ddarparu gwasanaethau a fydd yn effeithiol er gwell ar fywydau Tsieineaid ethnig sy’n byw yng Nghymru.

Prosiect tra llwyddiannus a gyflawnodd Hazel yn ddiweddar oedd iddi gynhyrchu’r llyfryn dwyieithog (Saesneg a Tsieinëeg) cyntaf ar Awtistiaeth yng ngwledydd Prydain. Mae’r cyhoeddiad hwn wedi rhoi i weithwyr proffesiynol ddirnadaeth gychwynnol o’r llu o rwystrau diwylliannol sydd, gan eu cynorthwyo’n fwy effeithiol i gynnig cefnogaeth i’w cleientiaid ymhlith y gymuned Tsieineaidd. Ar ben hyn, mae’n dylanwadu’n gadarnhaol ar deuluoedd Tsieineaidd yng ngwledydd Prydain a llu o wledydd eraill, gan eu galluogi i ddeall awtistiaeth yn well.

Mae hi wedi chwarae rhan weithgar mewn llawer o brosiectau cymunedol gan ymgymryd â rolau sy’n cynnwys rheolwraig prosiect sy’n hybu llesiant a threfnydd digwyddiadau diwylliannol. Ers mwy na 15 mlynedd mae Hazel wedi gweithredu fel cyfieithydd yn y gwasanaethau cyhoeddus, gan gynorthwyo teuluoedd o’r lleiafrif ethnig Tsieineaidd ac eirioli trostynt a’u helpu i drechu rhwystrau diwylliannol ac ieithyddol. Fe’i gwahoddir yn aml i draddodi sgyrsiau cyhoeddus, ac mae hi’n siarad yn frwd ac yn gyfareddol ar destun awtistiaeth.

Mae hi wedi arwain sesiynau gweithdy’n selog ar rychwant o themâu gan gynnwys cyngor ar addysg a materion teuluol, hyfforddiant i rieni, gweithgareddau yng nghyswllt anghenion arbennig a gweithdai celf agored, ar gyfer grwpiau bychain a mewn sesiynau un-ac-un. Mae Hazel yn meddu ar rychwant amrywiol o sgiliau, galluoedd a phrofiad personol sy’n rhoi iddi ddirnadaeth ddofn o bobl ag anhwylderau awtistig, ac mae hi wedi ymrwymo i weithio’n effeithiol ac yn gadarnhaol ochr yn ochr â nhw.

HEIDI LYTHGOE

Er bod ganddi 15 mlynedd o brofiad ym meysydd Technoleg Gwybodaeth a chyflenwi gwasanaethau, bu raid iddi ohirio ei dychweliad at y gwaith am gyfnod amhenodol wrth i anghenion ychwanegol ei hail blentyn ddod i’r amlwg. Roedd dysgu bod gan ei mab awtistig ddisgwyliad oes 15 mlynedd yn llai na’i merch oherwydd anhwylder nad oedd yn fygwth i fywyd yn drobwynt iddi. Mae hi’n canolbwyntio ei hegni a’i phrofiad bellach ar ganlyn cyfiawnder i bob plentyn sydd ag anghenion ychwanegol. Mae hi’n aelod o fwrdd ymgynghorol Comisiynydd y Plant ers tair blynedd, a chyn hynny bu’n gweithredu ar Grŵp Ymgynghorol Clwb Pêl-Droed Dinas Abertawe ar Gydraddoldeb a Chynhwysiant. Mae hi’n weithgar yn y gymuned awtistiaeth, yn ymddiriedolwraig gyda Mudiad Awtistiaeth Abertawe a arweinir gan gymheiriaid, ac yn cefnogi grŵp y rhieni-ofalwyr ar Facebook, Joining the Dots. Mae hi’n credu’n daer mai gweithio’n gyd-gynhyrchiol gyda darparwyr gwasanaethau yw’r ffordd fwyaf tebygol o sicrhau y bydd gwasanaethau’n cwrdd yn well ag anghenion plant anabl a’u teuluoedd.

Joanann Phillips

Mae cefndir Jo’n cwmpasu trin gwallt a gwaith post (bu’n bostmones). Mae hi’n fam i dri o blant yn eu harddegau, y mae gan un ohonynt anghenion ychwanegol cymhleth na chawsant eu diagnosio nes iddo gyrraedd ei arddegau. Mae ei dau blentyn arall yn dioddef anawsterau iechyd meddwl oherwydd nad yw eu brawd wedi derbyn cefnogaeth briodol.

Mae Jo yn eiriolwraig annibynnol gymwysedig sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn ymgynghoriadau ar lefelau’r awdurdod lleol a’r llywodraeth ynghylch deddfwriaeth yng nghyswllt gwasanaethau cymdeithasol, Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) ac unrhywbeth sy’n ymwneud â Gofalwyr. Yn ogystal mae hi’n helpu i gynnal grŵp Joining the Dots ar Facebook. Mae Jo’n frwdfrydig iawn ei dymuniad i helpu i lunio ein gwasanaethau: addysg, CAMHS, gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd fel y bydd anghenion pawb yn cael eu diwallu mewn modd sy’n eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.