Cydweithio i ddylanwadu ar newid

Fforwm Rhieni-Ofalwyr Abertawe

PWY YW FFORWM RHIENI-OFALWYR ABERTAWE?

Grŵp gwirfoddol o rieni-ofalwyr ydym ni i blant ag anghenion ychwanegol. Rydym yn gweithio gyda Dinas a Sir Abertawe, tra’n aros yn annibynnol ohoni. Ein nod yw sicrhau bod gwasanaethau’n cwrdd ag anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion anabl a’u teuluoedd.

Credwn yn frwd, os cydweithiwn ni’n gyd-gynhyrchiol â Chyngor Abertawe a darparwyr gwasanaethau eraill, y byddwn yn rhoi llais plant anabl o bob oedran a’u teuluoedd wrth ganol y penderfyniadau a wneir, gan ddarparu gwasanaethau sy’n gweithio’n effeithiol dros ein cymuned.

Ein gweledigaeth yw i Abertawe fod yn ddinas lle bydd lleisiau teuluoedd yn cael eu gwerthfawrogi a’u defnyddio’n effeithiol er mwyn sicrhau ansawdd bywyd cyfiawn a chynhwysol i’n plant ni o bob oedran.

BETH YW EIN NOD?

Ein nod allweddol yw ehangu, datblygu a grymuso ein haelodaeth gan roi iddi lais cyfunol cryf. Bwriedwn ddefnyddio’r llais hwn i greu cyfrwng cyfathrebu adeiladol rhwng rhieni-ofalwyr a’u partneriaid strategol er mwyn hybu newid er gwell.

Mae cyd-gynhyrchiad yn golygu bod pobl yn chwarae rhan ystyrlon gyflawn o’r cychwyn cyntaf yn y broses o gynllunio a dylunio gwasanaethau. Mae gweithwyr proffesiynol a dinasyddion yn bartneriaid cyfartal sy’n cydrannu grym i ddylunio, cynllunio, asesu a darparu cefnogaeth ar y cyd. Ein nod yw gwireddu hyn yn Abertawe gan gyd-gynhyrchu a chyd-gynllunio gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion plant anabl o bob oedran a’u teuluoedd.

BETH YW EIN PWRPAS?

Dylanwadu ar ddatblygiad strategol gwasanaethau ac arwain newid trwy gyd-gynhyrchu a chyd-gynllunio gwasanaethau. Rydym am sicrhau y bydd llwyfan i’n llais cyfunol ni ar lefel strategol, a bod hawliau plant o bob oedran a’u teuluoedd wrth ganol y broses benderfynu.

Ni allwn gyflawni hyn oni lwyddwn ni i sicrhau bod ein llais yn adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau trwy gyfathrebu’n effeithiol. Rhaid i’n llais ni fod yn seiliedig ar syniadau, sylwadau a phrofiadau rhieni a gofalwyr.

Ein Gweledigaeth:
“Bod Abertawe’n ddinas lle bydd lleisiau teuluoedd yn cael eu gwerthfawrogi a’u defnyddio’n effeithiol er mwyn sicrhau ansawdd bywyd cyfiawn a chynhwysol i’n plant ni o bob oedran.”