സേവനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021-22

ഈ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021-22 കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ കാണിക്കുന്നു

2021-22 ൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കൂ

കരിയർ‌മാർ‌ക്ക് അസ്സെസ്സ്മെൻറ് സർ‌വേ ആവശ്യമാണ്

രക്ഷാകർതൃ പരിചരണക്കാരുടെ അറിവും സ്വാൻ‌സിയിലെ കെയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകളുടെ അനുഭവങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ 2019 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഒരു സർവേ നടത്തി. ചുവടെ ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ കാണാനും ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ്ണ പകർപ്പ് വായിക്കാനും കഴിയും:

പരിചരണത്തിന്റെയോ പിന്തുണയുടെയോ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആർക്കും ഒരു പരിചരണം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്

sensory garden illustration

അധിക ആവശ്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം

പുതിയ അഡീഷണൽ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സോഷ്യൽ സർവീസസ്, ആരോഗ്യം, പ്രധാന അധ്യാപകർ എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നടപ്പാക്കൽ യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിനപ്പുറവും രക്ഷാകർതൃ പരിചരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അധിക പഠന ആവശ്യങ്ങളും കുട്ടികളും യുവാക്കളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിനായി അധിക പഠന ആവശ്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ ട്രിബ്യൂണൽ (വെയിൽസ്) നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു (ALN)